Header AD

ZUANG THO DIH VE ZUA


1.Cingno Aw Ken Hongngai ing :LT Pauno,Lialian
2.Laizom Zomi :LT Pauno
3.Kashmir Gam Pan Itna :Thangno
4.Zuang Thodih Ve Zua :LT Pauno
5.Bang Kim Ah Nu Aw : LT Pauno
6.Sin Lung Lau Veng : Lia Lian
7.Tuun Nu Zogam : LT Pauno
8.Tuunnu Itna : Thangno
9.Na Tuun leh Zua'n Hong Khense : LT Pauno
10.Zing Vai Hawm : Thangno
11.Gal In Don Vaw Zogam : LT Pauno

ZUANG THO DIH VE ZUA ZUANG THO DIH VE ZUA Reviewed by Zomi Tune on September 22, 2015 Rating: 5

No comments

Theihsakna:

Hih Khui Summet bawlna a, ki koih hilo in, azenzen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.


Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.


Post AD