Header AD

Galilee AG China Jubilee


1.Zeisu In Topa Hi :Nuam
2.Topa Phatun : Cinpi
3.Topa Kong Lunggulh Hi : Nuampi
4.Topa Hoih Hi : Kim Lek
5.Pasian Min Thang Hen :Pauno
6.Topa amuang Mite : Vung Buah
7.Nang Na Hoihhi :Suanpu
8.Kumpi Zeisu : Cinpi
9.Kei Suakta Zo Ing :Lun Buah
10: Kong Ki Aphi :Siamnu, Esther
11.Gam Khempeuh : Lily Kim
12.Ebenezer :Group

Galilee AG China Jubilee Galilee AG China Jubilee Reviewed by Zomi Tune on September 16, 2015 Rating: 5

No comments

Theihsakna:

Hih Khui Summet bawlna a, ki koih hilo in, azenzen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.


Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.


Post AD