JOHN 3:7
Recent Posts

Nang Kon Muang


Album : Nang Kon Muang
Lasa: Gloria Chiinlianniang
>>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>

Choir Double Quarttet Quarttet Trio


Album : Pasian'Min Phatna
           Choir Double Quarttet
           Quarttet Trio
Lasa:Haupi,San Nuam,J.Mang
        Suan Nuam,Lam Lun ,No
        Rev.Kim Thang,Siingpu
Leh Lasa Mi 50 Val
Music:   Khupno,CK Sang,Khupno,VK Pau,TS Sum,Kimneu
>>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>

Kei Ka Hih Leh


Album : Kei Ka Hih Leh
Lasa : MV Pauno
>>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>


Ahampha Pasian Mite


Album : Ahampha Pasian Mite
Lasa : Fisher's Quartet
>>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>

Topa’n Hong Tonpih Hii


Album :Topa'n Hong Tonpih Hi"
            Halelujah Vol-3
Lasa:Agape Family Gospel
>>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>

KA BANG KIM PASIAN


Album :Ka Bang Kim Pasian
Lasa :Zam Bawi,Niang Boih
 >>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>

APIANG BANGBANG


Album :APIANG BANGBANG
Lasa:Cinpi (IDol)
        Kapno,Benjamin Lianpi
        Cingpi,Sian Hoih
Music: Guitar :Gin
          Bass:Billy Kham Ngek
          K.B : Khual Tawng
           Drum :Colin Mills
          >>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>Gos

LAWMHOIH JESU: BANGKIM A BANGKIM


Album :LAWMHOIH JESU: BANGKIM A BANGKIM
Lasa :Moi Biak Lian,Gladys Biakln
          Man Sang Khawl
          Ning Muan Ching,BYF Shillong
          >>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>

KA PASIAN


Album : KA PASIAN
Lasa : Thawn Sing
>>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>

HONG NGAK LAI


Album : HONG NGAK LAI
Studio :MMC
Music :David Mangno,Pau Sing,Sena,Malsawm
Lasa Teng :Kham Boih,Lian Tawng,Huaino,Nang Tawng,Vung Khek,Nu Kim,San,Sia Mung,Khawmnu
>>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>

Laphuak leh Lasiam Kam Seen tawh Holimna

Zogam ah laphuak / Lasa siam Minthang KamSen tawh
Hun tom no khat
Zomi Celebrity (ZC) leh Kam Seen(K S)
ZC U Kam Sen aw nang min tawh Album bang zah na bawl Khin a?
K S .. Album lian in bel lung Tup bek mah bawl pan ing ..
Z C ..Tua leh la na phuah khempeuh dawng bang zah mang a hih ta tam ?
K S .. Ka la phuah khempeuh ka labu sung ah ka koih dawng 180 om in tua lo zong ka phawk nawn loh om lai in teh ,
Z C .. Khui sung ah la na khum sa khempeuh dawng bang zah a hi ta tam ?
K S ..la ka khum sa dawng 144 bang ciam teh ing . Ka sak na Album 97 sung ah ki hel ing ,
Studio mun 15 ah khum ing .
Z C . Album thak khawng bawl ding gel na na nei na ?
K S .. He nei mah ing
Tu laitak Album thak khatki pan kik ing. yangon ah,ANCHOR BAND ten music hongtum sak laitak uh hi.
Z C ..Lasa in gamdang na pai na om na ?
K S . Om mah Lasa kapai na..Lamka khuapi ah. Kum 2001 , 2002 Aizawl ah Gospel lasa
Malaysia Zomi nampawi kum 2012
2014 Malaysia Gospel Concert
2015 USA ah Gospel Lasa in pai ing
Z C .. Tu Laitak lian in bang na sem a leh
K S ..Tulai tak in..GRACE BAPTIST CHURCH tawh khutki len in hunbit Pasian nasem ing..Pawlpi khangno''makai in'''Youth Director..Siyin Pastor Area ah zong Youth Director kasep laitak hi.
Z C .. Mai lam ah music tawh ki sai a hi zong sep
ding gel/Ngim na te na nei a ?
K S..mailam ah sepding a ka gel? I zogam khuata khua neute a ki pan' lasasiam khangno mitampi te kaihkhiat zawhna ding.ngimna le deih sak na tawh..Kum 2017 march kha le Aperl kha sung in Laki demna ''idol'' khat neih zawh na ding..masuanlian pen a ka neih laitak hi.
Z C .. Lungdam mahmah ei na Ngim na te zong thupi mahmah , Topa'n hong tangtun pih hen la
Na Album zong ngak lah mahmah ung , thu dot khempeuh lungduai tak nong gen man in Lungdam Topa'n hong zang semsem hen ,,
K S .. Lungdam
Lak kik na Zomi Celebrity Page
Lasiam Kam Seen Kihel na Album te >>> http://www.zomitune.com/search/label/Kam%20Seen?max-results=20


DUM DEE


Album : Dum Dee
Zotui Len Vol-3
Studio : MMC
Lasa : Kam Seen, Dal Tuang, Mun Thang, Lenpi,Sing Bawi, Go Mung, San Lun,Maa Kim, Muan Lun, Lia Lian
>>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.
>> Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.
>> aki cing zaw in >>>