Header AD

Intro AD

Zeisu Na Khe Phung Ah Zeisu Na Khe Phung Ah Reviewed by Zomi Tune on May 11, 2017 Rating: 5
Album : THUNDER OF ZOMI Vocal: Thawnpi St Guitars: Steven  Bass :Kip Thang/ Dozo Tuangpi KB : Khual Tawng Drum: Shamel >> Online ...
THUNDER OF ZOMI THUNDER OF ZOMI Reviewed by Zomi Tune on May 04, 2017 Rating: 5
Album : Hong Ma Kaih Aw Ahawm Khia : Zomi Catholic Community Malaysia Lasa Teng :Stephen Tuang, Paul Zen pau,James Cin,Theresa Nunu,F...
Hong Ma Kaih Aw Hong Ma Kaih Aw Reviewed by Zomi Tune on May 03, 2017 Rating: 5
Album : San Nuam- MP3 >>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om leh ki lak...
San Nuam MP3 San Nuam MP3 Reviewed by Zomi Tune on April 29, 2017 Rating: 5
Album: Topa Phat Ning(Vang Lian Sisan-2) Lasate : TL Mung Bawi,Joshep Suan Lian             San Lun,Lia Lian,Sangpui,Sangpi           ...
Topa Phat Ning Topa Phat Ning Reviewed by Zomi Tune on April 23, 2017 Rating: 5
Album : Lam Etna Ni Lasa Kapno: >>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh na a om...
Lam Etna Ni Lam Etna Ni Reviewed by Zomi Tune on April 21, 2017 Rating: 5
Album: Sianvon Zotawi Lasa:V C Mang,Twin Tawngpi         Khaineu,Lu Lun,Muan Cing         Nu Toih,TL Zamnu Music: Kimpu7- Lead      ...
Sianvon Zotawi Sianvon Zotawi Reviewed by Zomi Tune on April 17, 2017 Rating: 5
Thang Tawng-Topa Ompih Na Thang Tawng-Topa Ompih Na Reviewed by Zomi Tune on April 15, 2017 Rating: 5
Nem Muan Kim - MP3 Nem Muan Kim - MP3 Reviewed by Zomi Tune on April 13, 2017 Rating: 5
Kha Siangtho Makaih Mite Kha Siangtho Makaih Mite Reviewed by Zomi Tune on April 13, 2017 Rating: 5
Album: Vang Lian Aw (Late 29:4)           Vang Lian Sisan No:3 Lasa :TL Mung Bawi,Steven Vocal Band         Thangta,Kam Seen,Lia Lia...
Vang Lian Aw Vang Lian Aw Reviewed by Zomi Tune on April 07, 2017 Rating: 5
Album: Abraham Pasian Lasa :Pa zam Khua Pau,Pa.Suan Za Khai         Pa.Son Lian Khup,Pa.Nang Suan Mang,Rev.Thang Siam Lian,Pa.Thawn Za ...
Abraham Pasian Abraham Pasian  Reviewed by Zomi Tune on March 22, 2017 Rating: 5
Album :Nang Phatna Laa Lasa : Ning Muan Ching >>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding p...
Nang Phatna Laa Nang Phatna Laa Reviewed by Zomi Tune on March 04, 2017 Rating: 5
Nang Kon Muang Nang Kon Muang Reviewed by Zomi Tune on February 21, 2017 Rating: 5
Choir Double Quarttet Quarttet Trio Choir Double Quarttet  Quarttet Trio Reviewed by Zomi Tune on February 13, 2017 Rating: 5
Album : Kei Ka Hih Leh Lasa : MV Pauno >>Theihsakna :Hih Khui Summet bawlna a,ki koih hilo in,azezen in online koih ding phalloh ...
Kei Ka Hih Leh Kei Ka Hih Leh Reviewed by Zomi Tune on January 11, 2017 Rating: 5
Ahampha Pasian Mite Ahampha Pasian Mite Reviewed by Zomi Tune on January 10, 2017 Rating: 5
Topa’n Hong Tonpih Hii Topa’n Hong Tonpih Hii Reviewed by Zomi Tune on January 09, 2017 Rating: 5
KA BANG KIM PASIAN KA BANG KIM PASIAN Reviewed by Zomi Tune on December 23, 2016 Rating: 5
Album :APIANG BANGBANG Lasa:Cinpi (IDol)         Kapno,Benjamin Lianpi         Cingpi,Sian Hoih Music: Guitar :Gin           Bass:Bi...
APIANG BANGBANG APIANG BANGBANG Reviewed by Zomi Tune on December 03, 2016 Rating: 5
Theihsakna:

Hih Khui Summet bawlna a, ki koih hilo in, azenzen in online koih ding phalloh na a om leh ki lakhia kik dinghi.


Online ah Zola tam pipi nuamtak in ngaih theih ding in Album bup in ongkhak nuam te ki lung dam mahmah dinghi.


Post AD